Stowarzyszenie „Strzeszyn dla Dzieci” ukonstytuowało się dnia 23 kwietnia 2009 roku.

Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Strzeszyn dla Dzieci” z siedzibą w Poznaniu, ul. Gombrowicza 4h/2, na podstawie Zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania nr SO-I.5311.22.2014 050514-1726 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, w okresie od 1 maja do 31 października 2014 roku. Cel zbiórki: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na osiedlu Strzeszyn.

Zbiórka odbywa się:

  • do puszek,
  • poprzez rozprowadzanie cegiełek o nominałach 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł, 1000 zł,
  • poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia „Strzeszyn dla Dzieci” numer konta: 49 1090 1346 0000 0001 2309 2031.

Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Strzeszyn dla Dzieci”
ul.Witolda Gombrowicza 4H/2
60-461 Poznań

NIP: 7811839941
REGON: 301151358
KRS: 0000333087

Rachunek bankowy (do celów innych niż zbiórka publiczna):
Bank Zachodni WBK
Nr: 21 1090 1346 0000 0001 1440 0850

Ze Statutu Stowarzyszenia „Strzeszyn dla Dzieci”

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1) popieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z osiedli Strzeszyn Grecki i Osiedla Literackiego,
2) wspieranie i inicjowanie działań tworzących bezpieczną przestrzeń dla dzieci i młodzieży,
3) wspieranie i inicjowanie działań tworzących przestrzeń do zabawy, rekreacji, sportu i wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz rodzin,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury dzieci  i kultury młodzieżowej,
5) wspieranie systemu edukacji dzieci i młodzieży,
6) ułatwianie kontaktów i pomoc przy podejmowaniu współpracy między organizacjami i grupami rodziców i mieszkańców,
7) likwidowanie barier architektonicznych ograniczających poruszanie się rodziców z wózkami,
8) wspieranie i inicjowanie działań mających na celu tworzenie miejsc przyjaznych rodzicom z dziećmi,
9) wspieranie i inicjowanie działań związanych z profilaktyką zdrowotną,
10) działania na rzecz włączania w przestrzeń społeczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
11) likwidowanie barier architektonicznych ograniczających poruszanie się osób niepełnosprawnych,
12) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) popieranie działań innych organizacji w zakresie spraw objętych celami Stowarzyszenia,
2) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działaniami Stowarzyszenia,
3) organizowanie różnorodnych imprez publicznych, w tym festynów, wystaw, wydarzeń sportowych i spotkań propagujących cele Stowarzyszenia,
4) organizowanie zbiórek publicznych na realizację celów Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie strony społecznej w dyskusjach dotyczących miejsca dzieci i młodzieży w przestrzeni publicznej,
6) monitoring stanu obiektów przeznaczonych do zabawy, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Osiedla Literackiego i Strzeszyna Greckiego.

§ 8

1) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.
2) Wszystkie środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie służą na realizację jego celów.